Obchodné, dodacie a platobné podmienky
spoločnosti Kapatex spol. s r.o., Vážská 845/5, Praha 9 – Čakovice
IČO: 65412010, DIČ: CZ 65412010

 

1) CENY

 

Všetky ceny uvádené v cenníku či v ponukách Predávajúceho sú bez DPH, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak. Ceny bežných výrobkov sú uvedené na webových stránkach Predávajúceho www.kapatex.cz alebo rozoslané v cenníkoch pre partnerov; Predávajúci je oprávnený pre tieto ceny s účinnosťou od ich zverejnenia meniť.

 

Platnosť cien zaslaných kalkuláciou vyprší v lehote 30 dní po ich vystavení, pokiaľ nie je v kalkulácii uvedený iný termín.

 

Cena za výrobu na objednávku je stanovená na základe individuálnej kalkulácie podľa zvoleného typu technológie. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať a účtovať sortiment vyrábaný na objednávku s toleranciou +/- 5% z objednaného počtu kusov a s maximálnou odchýlkou +/- 5% z objednaného počtu kusov a s maximálnou odchýlkou +/- 5% za dohodnuté plošné hmotnosti (g/m2), pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohodne inak.

 

Cena za dopravu a manipuláciu činí 8,50 € za dopravu vrámci Slovenskej republiky do 48 hodín. Objemná doprava nadmerných zásielok sa zjednáva individuálne. Za nadrozmernú zásielku je považovaná váha tovaru nad 30 kg alebo objemu tovaru nad 0,8 x 1,2 x 1,5 m

 

Zľavy reklamným agentúram a množstevné zľavy poskytuje predávajúci podľa individuálnej dohody.

 

 

2) ZMLUVNÉ VZŤAHY

 

Predmetom kúpnej zmluvy („ďalej len zmluva“) je dodávka reklamných predmetov (ďalej len „tovaru“), bez označenia alebo s označením (tj. s logom), objednaných podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho. Ostatný tovar ponúkaný predávajúcim je charakterom a určením výhradne ako reklamný a darčekový predmet. Výnimku tvoria špecializované výrobky určené pre špecifické použitie, na čo je Kupujúci upozornený podľa obvyklých zvyklostí.

 

Predávajúci a Kupujúci sa pritom zaväzujú v súlade s následujúcimi podmienkami:

 

Kupujúci registrovaný jako platca dane z pridanej hodnoty, uvedie svoje DIČ v každej objednávke. Ostatní kupujúci uvedú v objednávke vždy svoje IČO.

 

V objednávke uvedie kupujúci druh a množstvo tovaru, spôsob dopravy a miesto určenia. Objednávka je pre Kupujúceho zaväzná po dobu 5 pracovných dní od jeho doručenia Predávajúcemu.

 

Pokiaľ predávajúci objednávku akceptuje, potvrdí Kupujúcemu druh a počet tovaru, ako i cenu; doručením objednávky Kupujúcemu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka Kupujúceho je pre neho záväzná i pred jej akceptovaním Predávajúcim, avšak iba za predpokladu, že bude akceptovaná v plnom rozsahu a predávajúci zahájil jej realizáciu.

 

Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar pred odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Iný spôsob dodania (napr. Osobný odber) musí byť vyslovene zjednaný.  Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, je deň odovzdania tovaru prvému prepravcovi taktiež dňom splnenia požadovaného termínu. Predávajúci sa zaväzuje umožniť Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

 

Zaslaním objenávky vrátane zadania k výrobe firemného loga alebo značky ručí Kupujúci Predávajúcemu ochranu práv tretích osôb jako i za ev. nároky tretích osôb.

Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť či od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ by hrozilo riziko škôd z nárokov tretej strany, resp. pokiaľ by hrozilo riziko porušenia zákonom chránených práv tretích osôb.

 

3) PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Kúpna cena bude Kupujúcemu uhradená v hotovosti pri predaní a prevzatí tovaru, dobierkou, zálohovou platbou predom alebo na základe vystavenej faktúry. Pri dodávkach tovaru kde bolo zjednané zaplatenie zálohy, je viazaný konečný termín dodania tovaru na zaplatenie tejto zálohy, pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak.

 

Pokiaľ Kupujúci zruší svoju objednávku (tzv. „storno“) pred jej akceptáciu Predávajúcim, má Predávajúci nárok na stornovací poplatok vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny stornovaného tovaru, plus nárok na náhradu nákladov preukázateľne vynaložených v súvislosti s plnením zrušenej objednávky. Stornovací poplatok, ako i náhrada vynaložených nákladov, sú splatné na základe dokladu vystaveného Predávajúcim.

Uplatnením stornovacieho poplatku nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody. Akceptovaním objednávky Predávajúcim v lehote 5 pracovných dní po ich doručení Kupujúcemu, nie je možné objednávku jednostranne zrušiť.

 

Nezaplatením kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je oprávnený účtovaťi čiastočné plnenie a Kupujúci je povinný takto zaúčtovanú čiastku zaplatiť.

 

Pre príprad, že bude Kupujúci meškať s plnením svojho záväzku – tj. s prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny, a to i len v jej časti, dohodli sa strany na úhrade zmluvnej pokuty za omeškanie s odobraním tovaru či platením kúpnej ceny vo výške 0,1 % z kúpnej ceny neprevzatého tovaru či zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý započítaný deň omeškania, a ďalej na jednorázovej zmluvnej pokute vo výške ….. € za každú jednu faktúru, ktorá zostane neuhradená viac jako 21 dní po riadnom termíne jej splatnosti.

 

4) REKLAMÁCIA

 

Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanovením Obchodného zákonníku. Tejto zodpovednosti sa Predávajúci vzdá, pokiaľ kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobu, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť. Zjavné vady uplatní Kupujúci v lehote max. 15 dní od prevzatia. Kupujúci je poviný prijať i čiastočné plnenie, pokiaľ bude upozornení Predávajúcim na toto čiastočné plnenie najneskôr s dodaním tovaru. Na tovar odovzdaný podľa Obchodného zákonníku poskytuje predávajúcemu záruku šesť mesiacov od prevzatia tovaru.

 

Nebezpezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi. Škoda na tovare vzniknutá neskôr nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Prípadná reklamácia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

 

 

 

5) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Obaly uvádzané na trh vrámci tohto záväzkového vzťahu splňujú požiadavky zákona o obaloch

č. 477/2001 Sb.

Fotografie jednotlivých predmetov v katalógu a na webových stránkach Predávajúceho majú iba informatívny charakter a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti, predovšetkým čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá a názvy, sú tieto logá a názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených společností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu možného umiestnenia.

Ochrana osobných údajov: Odoslaním svojej objednávky, vyžiadaným cenovej ponuky alebo plnenia žiadosti o katalóg, či už písomnou formou alebo prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu alebo webových stránok spoločnosti Kapatex spol. s r. o. dáva záujemcovi o kúpu, objednateľovi tovaru prípadne Kupujúci súhlas k tomu, aby až do odvolania jeho súhlasu boli ich osobné a firemné údaje spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre účeli obchodnej činnosti spoločnosti Kapatex s.r.o. Predávajúci týmto informuje o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že uvedené osoby majú právo na prístup k údajom v rozmedzí zákona, pre predmetný súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný a že všetkým menovaným subjektom prislúcha ochrana osobných práv podľa zákona 101/2000 Sb. Spoločnosť Kapatex spol. s r.o. neposkytuje vedome predmetné údaje žiadnym tretím subjektom, ani zadarmo, ani za úplatu.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2012

 

Zaslaním objednávky sú akceptované tieto Obchodné podmienky predávajúceho, s ktorými bol kupujúci vopred zoznámený alebo sa na ne odkazovala spracovaná a zaslaná ponuka Predávajúceho, jako podklad pre vystavenú objednávku. V prípade väčšieho objemu objednávaného  tovaru môže byť kupujúci požiadaný o jeho písomné potvrdenie.